Historien om Alexanders 58 år gamle far som døde til tross for at han hadde 10 – 20 mennesker rundt seg, alle med høy helsefaglig og medisinsk kompetanse er rystende og gir grunn til bekymring. Hva skjedde egentlig?  Hvorfor ble utfallet så fatalt? Vi leser at «legen som ledet arbeidet manglet forutsetninger for å lede og koordinere arbeidet», «kommunikasjonen i teamet var uklar, beskjeder ble gitt ut i løse lufta og ingen visste om de ble effektuert».

Historien er en grell beskrivelse av kaotisk innsats gjennomført av flere mennesker som tross høy faglig kompetanse ikke samarbeider effektivt.  Det savnes en klar ledelse, innsatsen blir ikke koordinert og det gjøres ingen kvalitetskontroll eller sjekk hverken underveis eller i etterkant av det fatale utfallet.

Samarbeid må læres – det kommer ikke av seg selv

Det er ingen trøst i denne saken – men en bekreftelse for oss om at vi gjør noen riktige grep – når vi på Helsefak har startet en storsatsning på tverrprofesjonell samarbeidslæring, nettopp for å forberede studentene til å håndtere situasjoner som denne på en bedre måte når de er ferdig utdannet helsepersonell. Samarbeidsevne og teamledelse kommer ikke av seg selv – det er en kompetanse som må læres, og den må læres suksessivt med økende krav og kompleksitet gjennom studieforløpene. En fagperson som samarbeider effektivt må ha noen helt klare ferdigheter: de må kjenne sin egen rolle og de må kunne sitt eget fag godt. De må kjenne til andres kompetanse og de må respektere sine samarbeidspartnere, også pasient og pårørende. De må ha en evne til å kommunisere klart, tydelig og anerkjennende. Og de må ha evne til å organisere og til å lede et team. På Helsefak arbeides det nå med «Langsgående plan for tverrprofesjonell samarbeidslæring» som skal involvere alle fakultetets helseprofesjonsstudenter (bioingeniør, ergoterapi, ernæring, farmasi, fysioterapi, medisin, psykologi, radiografi, sykepleie, tannpleie og tannlege) i samarbeid med sosialfagene. Målet er å utvikle tverrprofesjonell samhandlingskompetanse fra første studieår hvor de møtes og arbeider sammen i grupper, til siste studieår hvor de skal arbeide sammen med pasienter i autentiske kliniske situasjoner. Om det får den ønskede effekt skal bli gjenstand for forskning.

Tverrprofesjonell simuleringstrening akuttsituasjoner

Som en del av læringsforløpet i tverrprofesjonelt samarbeid ble det sist høst (2016) for første gang gjennomført obligatorisk simuleringstrening av akuttsituasjoner for alle siste års sykepleier-, lege- og radiografstudenter. I løpet av en dag møter tverrprofesjonelle team av studenter 4 ulike akuttsituasjoner med simulerte pasienter. Studentene forteller at situasjonene kjennes helt realistiske, de blir stresset og må løse situasjonene gjennom samhandling og behandle pasientene riktig under stort press. Etter hver situasjon gjennomføres det «debriefing» sammen med veileder, hvor de gjennomgår hele situasjonen og diskuterer hva som kunne vært gjort annerledes og på en bedre måte. Deretter blir samme situasjon gjentatt (gjentak). Studentene forteller om stort læringsutbytte, og økt mestringsevne med tanke på akuttsituasjoner; ikke minst er gjentaket viktig for opplevelsen av læring og mestring.

Forhåpentligvis vil Helsefaks satsning på tverrprofesjonell samarbeidslæring få effekt for studentene som allerede neste år er ferdig utdannede helseprofesjonsutøvere.

Våre studenter er morgendagens helseprofesjonsutøvere. Forhåpentligvis vil Helsefaks satsning på tverrprofesjonell samarbeidslæring få effekt for studentene som allerede neste år er ferdig utdannede helseprofesjonsutøvere. Målet er at de skal ha lært seg å samarbeide effektivt rundt pasienten generelt og ikke minst i kritiske og akutte situasjoner.