Den grenseløse utdanninga

Skrevet av Inger Marie Holm, studieleder/førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Hvordan kan vi tilpasse oss skiftende trender innen teknologi og innovasjon i utdanningsfeltet? Kan idéer om å utdanne for framtida minne oss på at utdanningsfeltet er i kontinuerlig endring, og gi oss noe å sikte etter?

Studiet Master i sykepleie jobber for en utdanning der vi kan samarbeide med regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø for å utvikle sykepleieres kunnskap. Emnet «Nursing Traditions and History in Europe» skal derfor tilbys som en MOOC i 2017, og være åpent, fleksibelt, på engelsk og på nett. Faget er innovativ, kreativ og teknologisk design tilpasset alle typer mobile enheter, og ikke minst tilpasset alle typer studenter. Når vi jobber med emnedesign ser vi for oss studentene som aktive, ambisiøse kvinner og menn som er mye på farten, og som ønsker å tilegne seg ny kunnskap på en effektiv og lett tilgjengelig måte. Og da må studiet være tilgjengelig gjennom mobil og nettbrettapplikasjoner.

MOOC-plattformer

Plattformer for MOOC.
Bilde: Tore Høgås, Helsekompetanse.no

Fra desentralisert sykepleieutdanning til MOOC

Muligheten for kunnskapsdeling på tvers av kommunegrenser ble allerede etablert med desentralisert sykepleieutdanning for 26 år siden. Studiet har bidratt til at en del av de mindre kommunene har hatt tilgang til kvalifisert arbeidskraft og har styrket utdanningsnivået for distrikstssykepleiere.

Fra 2013 fikk sykepleiere i Troms et nytt tilbud om å øke sin faglige innsikt gjennom masterstudiet i sykepleie som startet opp i 2013. Masteren har tatt sikte på å etablere seg som en innovativ og kreativ bidragsyter i utdanningsfeltet, der fagmiljøet har jobbet kontinuerlig og målrettet mot å tilby master i sykepleie som et fleksibelt studieløp. Utgangspunktet er en eCampus-modell tilpasset studenter bosatt i distrikts-Troms.

Prosjektet «Sykepleie går aMOOC» skal opprette ti studiepoeng med sykepleiehistorie. Prosjektet er et resultat av samarbeid med Helsekompetanse, avdeling for Innovasjon og implementering ved Universitetssykehuset Nord Norge, og UiT Norges arktiske universitet. Det har fått midler fra Norgesuniversitetet for å utvikle en MOOCen (Massive Open Online Course) i «Nursing Traditions and History in Europe».

Både RESULT ved UiT og Senter for IKT i utdanningen bidrar til prosjektets utvikling.

Hva skal vi med en MOOC i sykepleiehistorie?

Mobilbruk i undergrunnen

Mobilbruk i undergrunnen.
Bilde: Jan-Thore Lockertsen, UiT

Sykepleie er den største yrkesgruppa i helsesektoren og behovet for sykepleiere vil øke de neste tiårene.  Som et ledd i gjennomføringen av Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr.47), er det et stort behov for å styrke sykepleiernes kompetanse innenfor en rekke områder.  I dagens helsevesen foregår fagutøvelse i nær samhandling på tvers av både profesjoner og nivå.  For å forstå utfordringene som dagens helsevesen representerer, er kunnskap om helsevesenets historie og framvekst av sykepleiefagets utvikling og endring av særlig betydning.

Faglært sykepleie har en over 150-årig lang tradisjon i Norge, og fra 1600-tallet i deler av Europa.  Kunnskap om sykepleietradisjon og historie viser at sykepleie har gitt et viktig bidrag til befolkningens vekst, statens makt og styrket folkets velstand.  Kunnskap om den internasjonale, nasjonale, regionale og lokale sykepleiehistorien vil være avgjørende for å forstå nye helseutfordringer både i en norsk og en internasjonal kontekst. En verdifull effekt med MOOCen, er at et omfattende europeisk forskningsnettverket i sykepleiehistorie samarbeider om både å dele kunnskap og å utvikle ny kunnskap på tvers av landegrenser. Resultatet er en felles MOOC som kan komme alle som ønsker å tilegne seg mer kunnskap i sykepleiehistorie til gode.

Fleksibel læring

MOOCen «Nursing Traditions and History in Europe» er et eksempel på hvordan emner kan fleksibiliseres og tilpasses den enkelte student; ikke bare over landegrenser, men også over kommunegrenser og fylkesgrenser. I vårt nyfusjonerte universitet ønsker vi å nå alle med vår verdifulle kompetanse, og vi ønsker å dele vår kunnskap med mange. Gjennom nytenking, innovasjon, fagkompetanse, erfaring, kreativitet, pedagogisk refleksjon, samarbeid, fleksibilitet, teknologi og pedagogisk design vil vi kunne være et fakultet som forsker og utdanner for framtida.

Referanser

MatematikkMooc 

Nettsted prosjekt “Nursing runs amooc”

Norgesuniversitetet

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT)

Senter for IKT i utdanningen

Stortingsmelding nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid (pdf)

Strategiplan for det helsevitenskapelige fakultet 2020

Universitetssykehuset Nord Norge, Helsekompetanse, avdeling for Innovasjon og implementering

Print Friendly, PDF & Email