Sykepleierne med internasjonal læringstrend til Tromsø

Av Åshild Fause, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, Rigmor Furu, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet og Eva S. Braaten, Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge

For akkurat en måned siden hadde vi en merkedag her ved UiT: 16. februar ble nemlig universitetets aller første internasjonale nettstudium lansert. Dette kurset kan tas av hvem som helst fra hvor som helst, såfremt de kan engelsk og har tilgang til Internett!

Åpen og gratis læring på nett er den nye store, globale trenden innen utdanning, og nå har sykepleiestudiet ved UiT tatt det til Tromsø. Det er i Nord-Norge det skjer!

Her i Tromsø har sykepleiestudiet lagt ned et stort og innovativt arbeid i å lage en såkalt MOOC i sykepleiehistorie. MOOC står for Massive Open Online Course, og er et åpent og gratis nettkurs som er tilgjengelig for alle. Fenomenet MOOC oppstod i USA, og fra 2011 tok de store universitetene MIT og Harvard i bruk MOOCs. Målet med å lage MOOCs er å nå ut med utdanning til alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn og samfunnstilhørighet.

Og det er nettopp det som skjer med Tromsø-MOOCen Nursing Traditions and History in Europe – den skal tas i bruk ikke bare ved UiT Norges arktiske universitet, men er åpen og tilgjengelig for alle i hele verden!

Den nye MOOCen tar for seg sykepleiernes historie. Her fra 17.maitoget i Tromsø 1945.

Kunnskap på tvers av landegrenser

Digitale kurs gjør det veldig lett å dele kunnskap og erfaringer på tvers av landegrenser. Vår MOOC er av høy vitenskapelig kvalitet: Sykepleiehistorikere fra UiT og andre universitet og høgskoler i Norge har sammen med forskere fra Det europeiske nettverket i sykepleiehistorie, European Association for the History of Nursing (EAHN), bidratt med faginnholdet i kurset. Underviserne er forskere ved universiteter i Italia, England, Irland, Nederland, Danmark, Tyskland og Norge, og alle bidrar til å gi kurset nye, spennende og internasjonale perspektiver.

Og her i Tromsø er vi så heldige at vi har fagmiljøet Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge som har utviklet den tekniske og pedagogiske løsningen. Da er det ingen sak å lage internasjonal MOOC langt mot nord!

Historien er viktig for å forstå utfordringene i dagens helsevesen

Foto: Julie U. Gjengedal.

Både i Norge og i verden for øvrig er sykepleie den største yrkesgruppa i helsevesenet. Sykepleie er det største akademiske faget i Norge, og sykepleierutdanningen var det mest populære studiet ved UiT i 2016. Behovet for flere sykepleiere vil øke i de neste tiår. Alle kommer til å trenge sykepleie i løpet av livet.

I Norge har sykepleiehistorie en tradisjon på over 150 år. For å forstå utfordringene i dagens helsevesen, er kunnskap om hvordan samfunn og helsevesen har utvikla og endra seg av sentral betydning. Historien viser at sykepleien har vært viktig for befolkningen, både i rolige tider og når krig og epidemier har rammet. En gammel myte har vært at alle kan pleie syke, og sykepleierne har derfor måttet slåss for retten til utdanning. Sykepleie som samfunnsinnsats og kunnskapsfelt har til tider vært tilslørt.

Nå er det en måned siden MOOCen i sykepleiehistorie ble åpnet ved UiT. Et åpent nettstudie for alle.

HER MELDER DU DEG PÅ VÅRT GRATIS NETTKURS: Nursing Traditions and History in Europe

Lett å få faglig påfyll

Sykepleierne har gitt viktige bidrag til vårt helsevesen slik det ser ut i dag – og det har vi lyst til å la dem lære mer om. En MOOC gjør det mye enklere for en travel sykepleier å sette seg ned for å lære og få nye perspektiver på yrket sitt. Nå kan alle som vil lære mer om sykepleiens historie, og de kan gjøre det når som helst og hvor som helst. Det eneste man trenger, er tilgang til Internett. Gjennom sin fleksible oppbygning kan MOOCen vår ha mange deltakere samtidig. MOOCen gir også økt kompetanse til sykepleiere som ønsker videreutdanning.

En av fordelene med å studere på nett, er at du kan repetere fagstoffet så mye og ofte du ønsker, noe som bidrar til kontinuitet og fleksibilitet. Det beste av alt er at kurset er helt gratis! Genialt når en vet at mange sykepleiere ønsker å styrke kompetansen i eget fag, uansett om de bor i Gryllefjord eller Geneve.

Sjekk den nye MOOCen her: Nursing Traditions and History in Europe

Les mer: Storstilt lansering av internasjonal MOOC i sykepleiehistorie (Norgesuniversitetet)

Den grenseløse utdanninga

Skrevet av Inger Marie Holm, studieleder/førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Hvordan kan vi tilpasse oss skiftende trender innen teknologi og innovasjon i utdanningsfeltet? Kan idéer om å utdanne for framtida minne oss på at utdanningsfeltet er i kontinuerlig endring, og gi oss noe å sikte etter?

Studiet Master i sykepleie jobber for en utdanning der vi kan samarbeide med regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø for å utvikle sykepleieres kunnskap. Emnet «Nursing Traditions and History in Europe» skal derfor tilbys som en MOOC i 2017, og være åpent, fleksibelt, på engelsk og på nett. Faget er innovativ, kreativ og teknologisk design tilpasset alle typer mobile enheter, og ikke minst tilpasset alle typer studenter. Når vi jobber med emnedesign ser vi for oss studentene som aktive, ambisiøse kvinner og menn som er mye på farten, og som ønsker å tilegne seg ny kunnskap på en effektiv og lett tilgjengelig måte. Og da må studiet være tilgjengelig gjennom mobil og nettbrettapplikasjoner.

MOOC-plattformer

Plattformer for MOOC.
Bilde: Tore Høgås, Helsekompetanse.no

Fra desentralisert sykepleieutdanning til MOOC

Muligheten for kunnskapsdeling på tvers av kommunegrenser ble allerede etablert med desentralisert sykepleieutdanning for 26 år siden. Studiet har bidratt til at en del av de mindre kommunene har hatt tilgang til kvalifisert arbeidskraft og har styrket utdanningsnivået for distrikstssykepleiere.

Fra 2013 fikk sykepleiere i Troms et nytt tilbud om å øke sin faglige innsikt gjennom masterstudiet i sykepleie som startet opp i 2013. Masteren har tatt sikte på å etablere seg som en innovativ og kreativ bidragsyter i utdanningsfeltet, der fagmiljøet har jobbet kontinuerlig og målrettet mot å tilby master i sykepleie som et fleksibelt studieløp. Utgangspunktet er en eCampus-modell tilpasset studenter bosatt i distrikts-Troms.

Prosjektet «Sykepleie går aMOOC» skal opprette ti studiepoeng med sykepleiehistorie. Prosjektet er et resultat av samarbeid med Helsekompetanse, avdeling for Innovasjon og implementering ved Universitetssykehuset Nord Norge, og UiT Norges arktiske universitet. Det har fått midler fra Norgesuniversitetet for å utvikle en MOOCen (Massive Open Online Course) i «Nursing Traditions and History in Europe».

Både RESULT ved UiT og Senter for IKT i utdanningen bidrar til prosjektets utvikling.

Hva skal vi med en MOOC i sykepleiehistorie?

Mobilbruk i undergrunnen

Mobilbruk i undergrunnen.
Bilde: Jan-Thore Lockertsen, UiT

Sykepleie er den største yrkesgruppa i helsesektoren og behovet for sykepleiere vil øke de neste tiårene.  Som et ledd i gjennomføringen av Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr.47), er det et stort behov for å styrke sykepleiernes kompetanse innenfor en rekke områder.  I dagens helsevesen foregår fagutøvelse i nær samhandling på tvers av både profesjoner og nivå.  For å forstå utfordringene som dagens helsevesen representerer, er kunnskap om helsevesenets historie og framvekst av sykepleiefagets utvikling og endring av særlig betydning.

Faglært sykepleie har en over 150-årig lang tradisjon i Norge, og fra 1600-tallet i deler av Europa.  Kunnskap om sykepleietradisjon og historie viser at sykepleie har gitt et viktig bidrag til befolkningens vekst, statens makt og styrket folkets velstand.  Kunnskap om den internasjonale, nasjonale, regionale og lokale sykepleiehistorien vil være avgjørende for å forstå nye helseutfordringer både i en norsk og en internasjonal kontekst. En verdifull effekt med MOOCen, er at et omfattende europeisk forskningsnettverket i sykepleiehistorie samarbeider om både å dele kunnskap og å utvikle ny kunnskap på tvers av landegrenser. Resultatet er en felles MOOC som kan komme alle som ønsker å tilegne seg mer kunnskap i sykepleiehistorie til gode.

Fleksibel læring

MOOCen «Nursing Traditions and History in Europe» er et eksempel på hvordan emner kan fleksibiliseres og tilpasses den enkelte student; ikke bare over landegrenser, men også over kommunegrenser og fylkesgrenser. I vårt nyfusjonerte universitet ønsker vi å nå alle med vår verdifulle kompetanse, og vi ønsker å dele vår kunnskap med mange. Gjennom nytenking, innovasjon, fagkompetanse, erfaring, kreativitet, pedagogisk refleksjon, samarbeid, fleksibilitet, teknologi og pedagogisk design vil vi kunne være et fakultet som forsker og utdanner for framtida.

Referanser

MatematikkMooc 

Nettsted prosjekt “Nursing runs amooc”

Norgesuniversitetet

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT)

Senter for IKT i utdanningen

Stortingsmelding nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid (pdf)

Strategiplan for det helsevitenskapelige fakultet 2020

Universitetssykehuset Nord Norge, Helsekompetanse, avdeling for Innovasjon og implementering