Pasienten som samarbeidspartner

Skrevet av Nanna Hauksdottir, leder tverrprofesjonell
samarbeidslæring TPS

Våre studenter skal ikke bare jobbe sammen for pasienten, men sammen med pasienten. Slikt kan det bli fremragende utdanning av.

På Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet har vi lenge hatt fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS), og vi har faktisk unike forutsetninger for å få det til. Vi er de eneste i Norge som har 13 ulike helseprofesjonsutdanninger under samme tak, vi har etablert samarbeid med de sosialfaglige utdanningene på campus Alta, og vi har en entusiastisk gjeng med både faglig og administrativt ansatte som brenner for å få dette til. En enda bedre, mer praksisrettet og relevant utdanning er målet, og veien går via innovasjon i læringsformer.

Planen er å ha ferdig en langsgående plan for TPS på fakultetet innen utgangen av 2017. Planen skal sikre at alle våre helseprofesjonsstudenter skal ha gjennomgått et felles emne i første studieår og en videreføring med tverrprofesjonelle møter med pasienter i klinisk praksis senere i studieforløpet. Flere piloter er utprøvd der studenter i tverrprofesjonelle grupper møter pasienter. Målet er at de skal lære å forstå og møte pasientens problematikk i en bredere sammenheng.

«Steike gode rapporter»

Et samarbeidsprosjekt gjennomført i to Troms-kommuner viste at studenter (ergoterapeut, fysioterapeut, lege og sykepleier) ikke bare lærte om hverandres profesjon ved å jobbe sammen rundt felles pasienter, de lærte også mer om sitt eget fagområde. Ikke minst ble pasientens problemer synliggjort på en ny måte når de undersøkte sammen og delte sine vurderinger med hverandre. For helsetjenesten ble det en ny opplevelse å få en felles rapport om pasienten, og ikke fire ulike én-profesjonelle sluttrapporter. Ny innsikt ble vunnet ved å se pasientens problemer i et felles lys og studentenes fellesrapporter ble av helsepersonellet beskrevet som «steike gode», til og med så gode at man vurderer å endre praksis i kommunene tilsvarende. [1]

Studentene evaluerer samarbeidspilotene nærmest entydig positivt; de er begeistret for denne muligheten til å lære hvordan de kan bruke egen og hverandres kompetanse sammen for å kunne hjelpe pasientene på beste måte. Det fremtidige mål er å trekke pasienten tettere inn i samarbeidet.

Pasientene skal ikke bare være «i sentrum», de skal være aktive samarbeidspartnere.

Les også: Pasientens helsetjeneste – utdanningenes ansvar

En komplisert øvelse

Det er en komplisert øvelse å få til TPS. En stor del av det skal skje i praksis, og praksis innebærer et planmessig og godt organisert samarbeid med kommuner i Nordland, Troms og Finnmark og hele Helse Nord. Alle våre helseprofesjonsutdanninger er inkludert i tillegg til de sosialfaglige utdanninger i Alta og Harstad. Samarbeidsarenaen er svær.

I tillegg skal det forskes. Vi må vite om de tiltakene som settes i gang faktisk virker. Samarbeider våre ferdigutdannede kandidater bedre når de kommer ut i virkelighetens verden? Og gir det helsegevinst for pasientene? Det skal vi få svar på, og det skal gi grunnlag for det videre arbeid med TPS på Helsefak.

Vi har gjort oss verdifulle erfaringer over flere år og mener at vi nå er klare for å ta neste skritt. Helsefak søker om status som Senter for fremragende utdanning (SFU) for å få rammevilkår for å utvikle satsingen videre. Vi er klare for fortsatt å være en motor for utvikling av tverrprofesjonell samarbeidslæring i Norge, til beste for utdanningen, for helsetjenesten og ikke minst for pasientene.

[1] Ytreberg B., Norbye B. og Linaker I.(2015) «Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis» . Fysioterapeuten vol 10 (32-33).