Studenter er en ressurs i behandling av pasienter med smerteproblemer i sykehjem

Skrevet av førsteamanuensis Elin Damsgård ved
Institutt for helse- og omsorgsfag

Tverrfaglige studentgrupper bidrar til å sette fokus på håndtering av smerte hos pasienter på sykehjem.

Studentene samarbeidet om undersøkelse av pasientene og laget forslag til behandlingsplaner, noe som resulterte  i endringer av medisiner, bedre tilrettelegging for fysisk og sosial aktivitet, videre kartlegging og oppfølging av smerteproblemer. Foto: www.colourbox.com

Smerte er et vanlig problem blant eldre i sykehjem, men kan være vanskelig å håndtere fordi pasientene ofte har flere sykdommer og plager. Mange har også demens, noe som kan gjøre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient vanskelig. Smerte er en personlig og sammensatt opplevelse, og derfor anbefales det at helsepersonell med ulik faglig kompetanse går sammen om å hjelpe pasienten.

Studentene ga pasientene bedre tilrettelegging

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) er en viktig del av studentenes læring ved Det helsevitenskapelige fakultet. I samarbeid med Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Tromsø kommune har vi gjennomført et pilotprosjekt der fire studentgrupper fikk ta hånd om sykehjemspasienter med smerteproblemer. Hver gruppe besto av studenter fra sykepleierutdanningen, fysioterapiutdanningen, farmasiutdanningen og medisinutdanningen, og de hadde veiledere fra UiT og sykehjemmet. Studentene samarbeidet om undersøkelse av pasientene og laget forslag til behandlingsplaner.

Studentenes forslag ble presentert og diskutert med sykehjemmets pleie- og behandlingspersonell.

For pasientene resulterte det i endringer av medisiner, bedre tilrettelegging for fysisk og sosial aktivitet, videre kartlegging og oppfølging av smerteproblemer.

For studentene var dette en mulighet til å lære om smertehåndtering ved å møte reelle pasienter, noe de verdsatte.
Å møte pasienten sammen, og å kunne diskutere ut fra en felles erfaring, gjorde at studentene lærte mer om hverandres kompetanse, og å samarbeide.

Bratt læringskurve

En spesiell utfordring var smerter hos pasienter med demens, noe studentene hadde lite kunnskaper om fra før. Som en av studentene sa: «… det ble et kvantesprang å skulle forstå smerteproblematikk i det her med demens, kontra det å kun forstå smerteproblematikk. Jeg følte at det var nesten litt som å springe før man går».

Det tverrprofesjonelle samarbeidet ga en mer helhetlig tilnærming, til tross for manglende kunnskaper på noen felt. Møtet med pasienten, kunnskapsdeling og felles refleksjon, samt kompetent veiledning, synes å være nøkler til forståelse av pasientens problem. Studentenes og sykehjemmet sitt engasjement har bidratt til å sette fokus på et stort problem for pasienter i sykehjem.

Vi opplever at studenter er en ressurs i dette arbeidet, og at tverrprofesjonelt samarbeid om pasienter i klinikken er en god læringsmodell.

Samarbeid mellom UiT, UNN og Tromsø kommune har også vært en god og verdifull erfaring.

Takk til studentene ved Helsefak, Mortensnes sykehjem og UNN

Resultater fra dette prosjektet vil bli publisert i Pain Management Nursing ila 2018

Referanser
Fishman, S. M., Young, H. M., Lucas Arwood, E., Chou, R., Herr, K., Murinson, B. B., et al. (2013). Core Competencies for Pain Management: Results of an Interprofessional Consensus Summit (Vol. 14, pp. 971-981).

Torvik, K., Nordtug, B., Brenne, I. K., & Rognstad, M.-K. (2015). Pain Assessment Strategies in Home Care and Nursing Homes in Mid-Norway: A Cross-sectional Survey. Pain Management Nursing, 16(4), 602-608. doi:10.1016/j.pmn.2015.01.001

Ny modell for tverrprofesjonell samarbeidslæring for helse- og sosialfaglige studenter

Av Nanna Hauksdottir, leder for Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS
ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

Målet er tverrprofesjonell samarbeidslæring i all praksis

En plan som involverer samtlige av fakultetets 14 profesjonsutdanninger, og til sammen cirka 3000 studenter, ble vedtatt av fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 6. desember 2017. Vi snakker om «Langsgående plan for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)».

Flere tiltak for læring av samhandling er allerede etablert ved fakultetet: Et fellesemne på 10 studiepoeng for alle 1. års grunnutdanningsstudentene har vært implementert siden 2013 og tverrprofesjonell simuleringstrening i akuttmedisinske situasjoner gjennomføres årlig for alle sisteårs lege-, sykepleier-, radiograf- og etter hvert bioingeniørstudenter.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring i all praksis

Men vi skal gjøre mer: Tverrprofesjonelt samarbeid læres best i autentiske situasjoner i samarbeid med pasienter. I Helsefaks handlingsplan er det et uttrykt mål at alle studenter skal ha deltatt i minst en TPS-læringssituasjon i klinisk praksis i løpet av eget studieforløp. Det er gjennomført flere utviklingsprosjekter med ulike sammensetninger av studenter i ulike typer kliniske situasjoner av ulik lengde (prosjektperiode på to til fjorten dager) med ønske om å innhente erfaringer på hva som gir gode læringssituasjoner og hva som er logistisk gjennomførbart.

Helsefaks mål er at tverrprofesjonell samarbeidslæring skal bli en selvfølgelig del i alle praksisstudier.

Fremtidens helse og sosialfaglige profesjonsutøvere skal arbeide i team på tvers av profesjoner og sammen med personen det gjelder, dermed må også tverrprofesjonelt samarbeid være en del av det som læres under utdanning, og ikke minst i praksisstudiene.

Vi prøver nå ut modeller for TPS i samarbeid med utvalgte praksissteder som skal legge til rette for at TPS blir en oppgave for alle studenter som gjennomfører sine i praksisstudier der.

UiT Norges arktiske universitet er først i Norge med langsgående plan for TPS. TPS er et viktig anliggende for alle som utdanner til fremtidens helsetjeneste – og vi er stolt av å være godt i gang!

Pasienten som samarbeidspartner

Skrevet av Nanna Hauksdottir, leder tverrprofesjonell
samarbeidslæring TPS

Våre studenter skal ikke bare jobbe sammen for pasienten, men sammen med pasienten. Slikt kan det bli fremragende utdanning av.

På Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet har vi lenge hatt fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS), og vi har faktisk unike forutsetninger for å få det til. Vi er de eneste i Norge som har 13 ulike helseprofesjonsutdanninger under samme tak, vi har etablert samarbeid med de sosialfaglige utdanningene på campus Alta, og vi har en entusiastisk gjeng med både faglig og administrativt ansatte som brenner for å få dette til. En enda bedre, mer praksisrettet og relevant utdanning er målet, og veien går via innovasjon i læringsformer.

Planen er å ha ferdig en langsgående plan for TPS på fakultetet innen utgangen av 2017. Planen skal sikre at alle våre helseprofesjonsstudenter skal ha gjennomgått et felles emne i første studieår og en videreføring med tverrprofesjonelle møter med pasienter i klinisk praksis senere i studieforløpet. Flere piloter er utprøvd der studenter i tverrprofesjonelle grupper møter pasienter. Målet er at de skal lære å forstå og møte pasientens problematikk i en bredere sammenheng.

«Steike gode rapporter»

Et samarbeidsprosjekt gjennomført i to Troms-kommuner viste at studenter (ergoterapeut, fysioterapeut, lege og sykepleier) ikke bare lærte om hverandres profesjon ved å jobbe sammen rundt felles pasienter, de lærte også mer om sitt eget fagområde. Ikke minst ble pasientens problemer synliggjort på en ny måte når de undersøkte sammen og delte sine vurderinger med hverandre. For helsetjenesten ble det en ny opplevelse å få en felles rapport om pasienten, og ikke fire ulike én-profesjonelle sluttrapporter. Ny innsikt ble vunnet ved å se pasientens problemer i et felles lys og studentenes fellesrapporter ble av helsepersonellet beskrevet som «steike gode», til og med så gode at man vurderer å endre praksis i kommunene tilsvarende. [1]

Studentene evaluerer samarbeidspilotene nærmest entydig positivt; de er begeistret for denne muligheten til å lære hvordan de kan bruke egen og hverandres kompetanse sammen for å kunne hjelpe pasientene på beste måte. Det fremtidige mål er å trekke pasienten tettere inn i samarbeidet.

Pasientene skal ikke bare være «i sentrum», de skal være aktive samarbeidspartnere.

Les også: Pasientens helsetjeneste – utdanningenes ansvar

En komplisert øvelse

Det er en komplisert øvelse å få til TPS. En stor del av det skal skje i praksis, og praksis innebærer et planmessig og godt organisert samarbeid med kommuner i Nordland, Troms og Finnmark og hele Helse Nord. Alle våre helseprofesjonsutdanninger er inkludert i tillegg til de sosialfaglige utdanninger i Alta og Harstad. Samarbeidsarenaen er svær.

I tillegg skal det forskes. Vi må vite om de tiltakene som settes i gang faktisk virker. Samarbeider våre ferdigutdannede kandidater bedre når de kommer ut i virkelighetens verden? Og gir det helsegevinst for pasientene? Det skal vi få svar på, og det skal gi grunnlag for det videre arbeid med TPS på Helsefak.

Vi har gjort oss verdifulle erfaringer over flere år og mener at vi nå er klare for å ta neste skritt. Helsefak søker om status som Senter for fremragende utdanning (SFU) for å få rammevilkår for å utvikle satsingen videre. Vi er klare for fortsatt å være en motor for utvikling av tverrprofesjonell samarbeidslæring i Norge, til beste for utdanningen, for helsetjenesten og ikke minst for pasientene.

[1] Ytreberg B., Norbye B. og Linaker I.(2015) «Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis» . Fysioterapeuten vol 10 (32-33).