Må eg auke media literasiteten min?

I innlegget om kritisk literasitet skreiv eg at dei plattforma elevane ofte bruker på internett, går over hovud på oss «eldre». Eg er «berre» 26 år, men kan likevel kjenne på følelsen av å ikkje hengje med i den enorme digitale utviklinga vi har. Elevar heilt ned på småskolen bruker sosiale media-appar som eg ikkje veit kva inneheld. I praksis i fjor fekk eg innsikt i appen TikTok gjennom elevar på 7. trinn. Da eg spurte kva som er på appen, fekk eg til svar at dei såg på dansevideoar og lærte seg dansane dei har funne på appen. Dette var da harmlaust, tenkte eg. I ettertid har eg forstått at TikTok ikkje er så harmlaus.

Det var ikkje så enkelt å finne ei beskriving av kva TikTok er, men her kjem ei henta frå engelsk Wikipedia:

TikTok (…) is a Chinese video-sharing social networking service owned by ByteDance. It is used to create short music, lip-sync, dance, comedy and talent videos of 3 to 15 seconds, and short looping videos of 3 to 60 seconds (Wikipedia, 2020)

Appen har 13 års aldersgrense, men eg har sjølv sett barn heilt ned på småskolen som bruker appen. I september 2020 kom det ut ein artikkel på NRK der helsesjukepleiar Tale Maria Krohn Engvik, også kalla «Helsesista», åtvarar foreldra mot ein video spreidd på appen TikTok (Strand og Skovly, 2020). Videoen var av ein mann som tok sjølvmord. Helsesjukepleiaren seier at ho har blitt kontakta av barn heilt ned i 10 års alderen som tilfeldig har sett videoen utan å søke etter den. Den ble også delt på andre sosiale media.

Da eg las artikkelen, skjønte eg at eg som framtidig lærar må lære meg meir om dei plattforma som elevane bruker. Media literacy kan forståast som dei kompetansane nye medieformar og nye måtar å bruke media på føreset (Blikstad-Balas, 2019). Må eg auke media literasiteten min? Blikstad-Balas (2019) skriv at forskinga på media literacy har bevega seg frå en preskriptiv tilnærming der barn og unge skal beskyttast frå media, til ein meir deskriptiv sosiokulturell tilnærming der ein er opptatt av å forberede barn og unge på medieverkelegheita og å få innblikk i kva slags media literacy barn og unge tar del i. Altså skal eg ikkje beskytte elevane mot det som finns der ute på internettet, men heller forberede elevane på det dei kan finne der.

Korleis kan eg gjere dette når eg ikkje veit korleis appar elevane bruker? Eller kva som finns på dei appane? Ein app som er laga for å dele musikk-, danse-, komedie- og talentvideoar inneheld videoar av menneske som tar sitt eiga liv. Korleis kan eg som lærar åtvare elevane mot dette når eg knapt veit kva appen heiter?

Ina Elisabeth Nilsen

 

Kjelder:

Blikstad-Balas, M. (2019). Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Strand, M. og Skovly, D. (2020, 23. september). Advarer mot selvmordsvideo på TikTok. NRK. Henta frå: https://www.nrk.no/norge/advarer-mot-selvmordsvideo-pa-tiktok-1.15151428

Wikipedia (2020, 11. november). TokTok. Henta frå https://en.wikipedia.org/wiki/TikTok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *