Innfødt reklame

I innlegget der eg skrev om det utvida tekstomgrepet, kom eg inn på multimodale tekstar. Eg skal i dette innlegget reflektere litt over korleis det multimodale nyheitsbilete kan lure oss.

Når eg scroller meg nedover nettavisene, klarer eg ikkje slutte å irritere meg over reklamen som blandar seg inn mellom alle artiklane. Eg forstår at mediehusa er avhengige av annonsesal for å overleve, og kanskje særleg no som papiravisene forsvinn litt etter litt. Eg har heller ikkje noko imot den reklamen som tydeleg signaliserer at dette er reklame. Problemet ligg i de annonsane eller reklamane som kamuflerast som nyheitsartiklar.

Bilde henta frå Dagbladet.no

Etter å ha irritert meg over denne typen kamuflert reklame, og brukt tid på å undersøke fenomenet, har eg funne ut at denne typen kamuflert reklame har eit namn; «native advertising», eller «innfødt reklame» som det heiter på norsk. Denne typen reklame er laga for å passe inn i forma og funksjonen til plattforma den er på (Wikipedia, 2020). I dette tilfellet er reklamen laga for å passe inn på ein nettavis og er dermed kamuflert som ein artikkel. Legg merke til den fengjande overskrifta som gir deg lyst til å trykkje på linken.

Reklame kan ikkje kamuflerast heilt. I marknadsføringslova (2009) står det at «Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring». Er denne utforma slik at den tydeleg framstår som reklame? Den har ein topptekst der det står «annonsørinnhold» og der logoen til annonsøren vert vist, men kjem dette nok fram?

I dagens digitale verd må vi, som brukarar av internett, alltid vere kritisk når vi scroller oss gjennom internett. Det florerer av falske nyheiter som vi burde skygge unna, og når til og med reklamane ikkje framstår tydeleg nok som reklamar, da må ein ha ganske god digital literasitet for ikkje å bli lurt. Dette kan vere utfordrande for eldre menneske som ikkje har vakse opp med internett. Det kan også vere utfordrande for elevane å skjønne kva dei kan stole på når ikkje eingong reklamane ser ut som reklamar.

Ina Elisabeth Nilsen

 

Kjelder:

Lovdata. (2009). Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) (LOV-2009-01-09-2). Henta frå https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2#KAPITTEL_3

Wikipedia. (2020, 24. november). Native advertising. Henta frå https://en.wikipedia.org/wiki/Native_advertising

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *