Sj-lyd og kj- lyd- Kva veljar eg?

I følgje Språkrådet (2020) har det sidan 1980-årene vore fleire debatter omkring språkendringa knytet til sj- og kj- lyden. Eg sjølv har personleg fått kjenne på nokon av utfordringane og argumenta som blir brukt i desse debattane. Dermed ønsker eg å fortelje litt om korleis erfaringar eg har til sj-lyd og kj-lyd, for å forsøke å illustrere nokon av utfordringane og konsekvensane tilknytte denne språkendringa.

Ein personleg forteljing

I sju-/åtteårsalderen flyttet eg og min familie til eit gardsbruk i utkanten av byen. Eg fekk fleire venner på den nye bustaden, men også ein ny måte å uttale visse ord på, til fortviling for moren min. Stadig vekk korrigerte hun på måten eg valte å uttale ord med kj-lyder, slik som kjøtt, kylling, kjole og mykje annet. Eg kunne ikkje forstå kvifor det var så viktig å bruke kj-lyd på desse orda så lenge eg vart trygg på korleis eg skulle skrive og stave dem, fordi mesteparten av dei eg kjente på skulen sa det akkurat slik som eg; «sjole» og «sjøtt». Moren min sitt argument var at dette var feil måte å uttale kj-lydane på, hun greidde dette ut med å forklare at desse bestemte orda skriv ein med kj-lyd og dermed seier ein ikkje sj-lyd. Eg forstod litt av poenget til ho mor, men ikkje nok til at eg valte å legge om måten eg utalte kj-lydane på, berre i dei situasjonane eg kunne ane at mor lytta til korleis eg valte å sei orda. Tiden gjekk og etter kvart fekk eg erfare noko som forandra korleis eg valte å stille meg til desse kj-lydane.
Ein heilt vanleg dag var eg på tur heimover etter et besøk hos ein eldre nabokone, på vegen heim møte eg ein av dei mest nysgjerrige naboane i område. Den nysgjerrige naboen spurte meg om kva som var i posen eg bar på, og eg svarte at eg hadde fått eit «skjørt». Naboen gjentok spørjande; «Sa du sjøtt». «Nei, eg sa skjørt» svarte eg, og videre prøvde eg å forklare at eg ikkje hadde sjøtt men skjørt. I same augeblikk måte eg innrømme at eg ikkje sjølv klarte å høyre noko stor forskjell på dei to orda eg uttalte. «Ja, sjøtt!» svarte naboen. For meg sjølv tenkte eg at nå skjønner eg poenget til ho mor, og at heretter skal eg bli meir bevisst på å ikkje bruke sj-lyd på kj-orda. For å løyse misforståelsen måtte eg ty til litt fleir omgrepa, eg forklarte at eg hadde skjørt som ein bruker som klede og ikkje sjøtt som ein brukar å ha i frysaren. Eg og naboen ble einige om at vi begge nå forstod kva eg hadde i posen, og vi kunne gi eit stadfestande nikk til kvarandre før eg tok til å vandre heim. På vegen heim priste eg meg lykkeleg for at eg fekk moglegheit til å erfare kor lett ein kan misforstå dersom ein bruker sj-lydar på kj-ord, og eg var takknemleg for at det var i ein situasjon der eg skjønte at det var ein misforståing, og ikkje i ein situasjon kor begge tenker at vi har forstått kvarandre utan å eigentleg å ha gjort det. Enkelt forklart kunne noko liknande ha skjedd i ein meir alvorleg situasjon, eg var heldig å berre erfare det med ein nysgjerrig nabo, som eigentleg ikkje har noko med kva eg har i posen.

Eigne erfaringa i møte med språkforskarane

Nå 16 år seinare er eg nysgjerrig på om det finnes ein løysning på samanfallet mellom lydane sj- og kj-, og korleis bør ein stille seg i møte med denne utfordringa? På bakgrunn av min personlege erfaring med dette temaet, så meiner eg at samanfallet av desse lydane byr på utfordringar knytet til det å forstå kvarandre, og videre til unødvendige mistydinga. Derimot kan det hende at det i prinsippet er umogleg å stoppe denne språkendringa, og at det dermed er meir fordelaktig å ikkje forsøke å bremse denne språkendringa, men heller la den få spelerom. Med andre ord har eg en del spørsmål eg ønskjer å finne eit svar på.

Simonsen og Moen (2006) nemner at nokon meiner at språkendringa knytet til sj-lyden og kj-lyden, handlar om fråfall i språket, og at slurv i det munnlege språket er ein av årsaka, mens dei som språkforskar ser på det som eit samanfall med interessante årsaker. Videre nemner dei at årsaka til samanfallet er komplekse/samansett, og under har eg forsøkt å lage ein kort liste over det dei trekk fram som moglege årsaker:

  • Sj-lyden og kj-lyden ligg artikulasjonsmessig nært kvarandre i munnhola.
  • På verdsbasis er det få språk som skiller mellom sj-lyden og kj-lyden.
  •  Skillet mellom Sj-lyden og kj-lyden er noe av det siste som finner sted når barn utvikler språk.
  • Det er fleire som begynner på sj-lyden enn kj-lyden som barn bruker, og dette kan gjøre sj-lyden som en «vinner» i samanfallet.
  • Sosiale forhold påvirker, for eksempel dersom du har eit annet morsmål enn norsk eller bare det å vise tilhørighet til en gruppe som benytter sj-lyden.

Alle dei årsaka som er nemnt ovanfor viser kor mange faktorar som verker inn på denne språkendringa, og i tillegg får dette meg til å tenke at det ville ikkje vere mogleg å snu denne språkendringa dersom eg, mora min, naboen og nokon fleire personar veljar å bevisst skilje mellom sj-lyden og kj-lyden. Nesse og Sandøy (2019) uttrykker at all levende språk er alltid i endring, og at desse endringsprosessane går føre seg på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og dette seier også Simonsen og Moen (2006) noko om i sitatet under.

«For foreldre og lærere er det naturligvis helt legitimt å påpeke at man synes at uttalen med bare sj-lyd er feil. Men vi tviler på om en slik påpekning vil ha noen effekt, for språk er ikke noe som læres og overføres gjennom normative regler fra generasjon til generasjon, men snarere noe som må gjenoppdages og gjenskapes av hvert individ, i samspill med sin generasjon.
Hvis vi ikke klarer å styre språkutviklingen selv, og det er sannsynligvis verken riktig eller mulig, er det i alle fall interessant og viktig å vite hvilke fonetiske, kognitive og sosiale prosesser som styrer den!» (Simonsen og Moen, 2006)

På bakgrunn av det dei nemnte språkforskarane seier, forstår eg det slik at det ikkje vil være hensiktsmessig å gjere motstand mot språkendringa knytet til sj-lyden og kj-lyden. Men at det heller kan hjelpe å undersøkje prosessane som påverkar språkendringa. Eg og andre i min situasjon må kanskje heller forsøke å finne ein metode for å skilje mellom ord som «sjole» og «sjøtt», og ein skal ikkje sjå bort ifrå at dette vil skje så gradvis at vi ikkje veit ordet av det før det ikkje er noko stort problem likevel. Debatten videre handlar mest sannsynleg om korleis dette vil påverke det skriftlege språket, men det får er vurdere om eg sett av tid til å undersøkje nærmare ved ein seinare anledning.

Kjelder:
Nesse, A og Sandøy, H. (2019). Språkendring. I: Norsk språkhistorie- ei ny språkhistorie i fire bind. Henta frå: http://nsh.novus.no/bind-i/innhald/kapittel-1-sprakendring/ 28.09.2020

Simonsen, H. G. og Moen, I. (2006). Fonetisk perspektiv på sammenfallet av sj-lyden og kj-lyden i norsk. I: Språknytt 1/2006. Henta frå: https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2006/Spraaknytt_1_2006/Fonetisk_perspektiv/ 28.09.2020

Språkrådet (2020). Skal vi på sjino? Om sammenfallet av sj-lyd og kj-lyd: https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/skal-vi-pa-sjino-om-sammenfallet-av-sj-lyd-og-kj-lyd/ Henta: 7.09.2020

Literacy som overordna omgrep

Literacy kan sjåast på som eit overordna omgrep over dei ulike kompleksitetar ein stadig må tileigne seg for å være og bli del i eit demokratisk samfunn. Literacy omfamnar altså forståing av å ha fleire dugleikar og kan ikkje sjåast på som éin konkret dugleik. Nokon nyttar omgrepet literacy på engelsk, andre omset omgrepet til sitt eige språk. Her er først nokre døme på kva for omgrep som ofte blir nytta i Noreg: tekstkunne, skriftkunne, lesekunne, tekstkyndighet/dugleik, tekstkompetanse, skriftkomptanse m.fl.

I lærarutdanninga fikk vi ein oppgåve kor vi skulle definera vår forståing av omgrepet Literacy, og vi ønskte gjerne og gjere det om til vårt eige språk då det opplevast lettare å forstå. Vi starta med definisjonen fra Unesco som er ein definisjon, som vi omsat til nynorsk for å gjere den nærare framfor Engelsk. Tanken var at det kanskje kunne opplevast enklare å bestemme kva for omgrep ein vil nytta seg av når ein forstår definisjonen betre, men det viste seg å ikkje vere så enkelt likevel. Vidare vil eg nemne fleire ulike måta og forstå omgrepet på som dei andre lærarstudentane nemnde, og litt ifrå litteraturen.

Nokon argumentera for at omgrep bør seie noko om kva ein skal gjere, altså bør verb i, og om omgrepet definerast for å gjere det tydeleg kva ein skal ha dugleik til. Her meiner ein gjerne at omgrepet handlar om ein eller fleire spesifikke kompetansar du tileignar deg, som tildøme skriftkompetanse, lesekompetanse, tekstkompetanse (eller dugleik). Det gjer ein klar framstilling av at det er noko som handlar om skrift, lese og/eller skrive og det blir kanskje meir konkret enn berre ordet literacy. For andre blir det problematisk og definera ”skrift” så konkret, då dei oppfatta at omgrepet handlar om mykje meir enn bare skrift, lese og/eller skrive. Då vil omgrep som skriftkunne, skriftkompetanse, lesekompetanse o.l ikkje fungere som erstatning eller omsetjing for literacy.  Andre meine igjen at det er skrive eller lesedugleik det handlar om, og at ein bør vere tydeleg på kva ein skal gjere og tileigna seg for å ta del i eit samfunn som medborgar. Argumenta som kjem er at det er heilt oppklart at det er dét literacy handlar om, og at dei ulike literacy ein tileignar seg, uansett involvera ein form for det.

Eg vel å nytte literasitet som eit paraplyomgrep, då eg meiner det fortsatt i dag i dei aller fleste samanheng er naudsynt med ein forklaring av kva ein siktar til uansett, og då vil omgrepa tekstdugleik, lese/skrivedugleik og liknande, vere gode omgrep for å beskrive kva det er tale om.

Korfor literacy?

I denne teksten ønsker eg å sjå nærare på omgrepet literacy, og forsøke å få eit innblikk i kva omgrepet inneheld og om ein kan bruke eit omgrep på norsk som dekker dette innhaldet.

Eg har valt å støtte meg til UNESCOs definisjon av literacy, som lyder slik:

“Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts.​

Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society.​ (UNESCO, Språkrådet, 2002)”

Årsaka til at eg har valt å ta utgangspunkt i UNESCOs definisjon, er fordi den nemner fleire av dei viktige aspekt ved literacy, blant anna at det handlar om evna til å kunne identifisere, forstå, tolke, skape, kommunisere og berekne, ved hjelp frå trykte og skrivne materialar i eit variert utval av kontekstar. I tillegg tek definisjon for seg kva literacy skal bidra med, nemleg å myndiggjere kvart enkelt individ slik at dei kan nå måla sine og delta i nærmiljøet og samfunnet generelt.

Utfordringa med omgrepet literacy, er at ein kan oppleve det framand og er samtidig eit veldig vidt omgrep, som kan gjere det vanskeleg å få tydeleg avklaring på kva omgrepet inneheld. Det er fleire norske omgrep som forsøker å avløyse det engelske omgrepet literacy, samt seie noko om kva det handlar om, til dømes; skriftkunne, tekstkompetanse og tekstdugleik.  Orda tekst og skrift er omgrep som er gangbare i kvardagsspråket (primær diskurs)  og for ein vanleg kvinne og mann i gata blir desse orda  sannsynlegvis assosiert med alt som er skrive med bokstavar, men for dei som har kjennskap til det “utvida” tekstomgrepet, kan ordet tyde meir enn bare tekstar som er bygd opp av bokstavar.  Med andre ord kan  ein risikere å utelukka  munnlege tekstar om ein vel å bruke ord som skrift og tekstar, og dette kan fungere som eit argument imot det å bruke nokon av dei nemnte norske omgrepa, nemleg at dei kan verke for snevre. I tillegg kan desse omgrepa verke for avgrensande ved at dei ikkje seier noko om det kulturelle aspektet som literacy-omgrepet inneheld i følge UNESCO sin definisjon. Til dømes bruker dei norske omgrepa som -dugleik, -kompetanse og -kunne, og desse orda assosierer eg med  det å ha ein ferdighet og evne. Kort fortalt handlar  dei nemnte orda om å meistre noko knytt til tekst/skrift, og på bakgrunn av dette kan ein påstå at dei ikkje seier noko om å kunne bruke tekst i ulike samanhengar/kontekstar. UNESCOs definisjon nemner at literacy handlar om å meistre skriftleg materiale i ulike samanhengar og kontekstar, og fleire av dei norske omgrep som handlar om literacy som ferdighet kan bli misvisande. Ein kan også stille spørsmålet om det er for seint å komme med norske omgrep som kan avløyse literacy? Som allereie er eit etablert omgrep innanfor faglitteratur, til dømes bruker Blikstad-Balas (2016) omgrepet i boka si «Literacy i skolen». Det å velje å bruke omgrepet literacy vil kunne gjere det «enklare» i internasjonalt samarbeid og i samtidig fremme ein sekundærdiskurs ved å bruke fagomgrep, derimot kan det at  omgrepets er vidt og framand stå i vegen for det å forstå omgrepet. Eg tykkjer det er vanskeleg å avgjere korleis omgrep som kan vere fordelaktig å bruke, eit forslag er å ikkje utelukka nokon av dei ulike omgrepa, men heller velje å bruke omgrepet literacy som eit paraply-omgrep. Dermed kan ein velje korleis omgrep som passer best i ulike situasjonar utifrå kontekst, innhald og mottakar. Basert på utfordringane nemnt ovanfor, ønsker eg ikkje å utelukka nokon av omgrepa heilt enda, men heller bruke dei som er mest passande og forklarande i dei ulike kontekstene eg er i.

Kjelder:

Språkrådet (2002).  Literacy- Hvilket ord kan jeg bruke i stedet for literacy på norsk?: https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/literacy/. Henta: 20.08.2020

Blikstad-Balas, Marte (2016). Literacy i skolen. 1. Utgåve. Oslo: Universitetsforlaget.